11:54 chiều - Thứ Sáu Tháng Bảy 23, 2021

VTB trình cổ đông mua cổ phiếu quỹ tối đa 25% vốn điều lệ

(Gafin) – Ngày 6/4, CTCP Viettronics Tân Bình (mã VTB) trình ĐHCĐ thông qua mua cổ phiếu quỹ tối đa 25% vốn điều lệ.

Nguồn tiền để mua cổ phiếu quỹ lấy từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối. Theo báo cáo tài chính năm 2011, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VTB vào thời điểm cuốn năm 2011 là 44,78 tỷ đồng.

Năm 2012, VTB đặt kế hoạch tổng doanh thu 227,19 tỷ đồng, tăng trưởng 12,39% so với năm 2011; lợi nhuận sau thuế 18,5 tỷ đồng, tăng trưởng 3,58% so với năm 2011. Dự kiến chia cổ tức 2012 là 12% vốn điều lệ.

Năm 2011, doanh thu VTB đạt 202,17 tỷ đồng, đạt 91,4% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 17,89 tỷ đồng, đạt 90,4% kế hoạch.

Ông Ngô Văn Vị, tổng giám đốc VTB cho biết năm 2012, VTB sẽ tập trung sản xuất kinh doanh những sản phẩm có lợi thế như MIDI Karaoke, tủ lạnh. VTB cũng sẽ đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển.

Trong năm 2011, xảy ra hai biến cố lớn đối với VTB, thứ nhất, xảy ra cháy tại nhà máy điện lạnh, thiệt hại hơn 4 tỷ đồng. Ông Vị cho biết công ty đã mua bảo hiểm và được bồi thường đầy đủ nên không gây thiệt hại về tài chính; thứ hai, CTCP công nghệ thông tin VTB, đơn vị thành viên có 51% vốn của VTB bị lỗ, đây là năm đầu tiên sau 3 năm hoạt động đơn vị này bị lỗ.

Nguồn DVT

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán