11:59 chiều - Thứ Sáu Tháng Bảy 23, 2021

BIC dự kiến trả cổ tức 10% năm 2012

BIC dự kiến trả cổ tức 10% năm 2012

BIC dự kiến trả cổ tức 10% năm 2012

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, mã BIC, công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2012, sẽ được tổ chức vào ngày 16/3 tới.

BIC đề ra mục tiêu đạt doanh thu phí bảo hiểm 850 tỷ đồng, tăng 23% so với thực hiện năm 2011. Lợi nhuận trước thuế là 106 tỷ đồng, tăng 5,5%. Năm 2011, lợi nhuận trước thuế của BIC đạt 100,5 tỷ đồng, tăng 219% so với năm 2010.

Công ty dự kiến trả cổ tức 10% năm 2012.

Ngoài ra, BIC sẽ thực hiện tái cấu trúc hệ thống và chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược trong năm tới. Vốn điều lệ hiện tại của BIC là 650 tỷ đồng.

Năm 2011, dưới sự ảnh hưởng của một loạt thiên tai, thảm họa, BIC đã bị áp đặt chương trình tái bảo hiểm bất lợi hơn so với 2011: hoa hồng nhượng tái giảm bình quân 1,5 – 2%, chi phí mua hợp đồng bảo hiểm bảo vệ cho thảm họa tăng bình quân 20 – 25%, bị áp đặt các giới hạn phụ và thắt chặt các điều kiện, điều khoản nhận bảo hiểm.
Nguồn DVT/BIC

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán