11:05 chiều - Thứ Sáu Tháng Bảy 23, 2021

VNR: PTI đăng ký bán toàn bộ 1,5 triệu CP đang nắm giữ

VNR: PTI đăng ký bán toàn bộ 1,5 triệu CP đang nắm giữ

VNR: PTI đăng ký bán toàn bộ 1,5 triệu CP đang nắm giữ

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) – Tổ chức có liên quan đến Thành viên BKS của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR) đăng ký bán toàn bộ 1,5 triệu CP đang nắm giữ từ ngày 25/12/2011

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện

Mã chứng khoán: VNR

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 CP (tỷ lệ 1,49%)

Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Quang Khánh

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.500.000 CP

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/12/2011

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/01/2012.

Stox.vn

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán