11:32 chiều - Thứ Sáu Tháng Bảy 23, 2021

PTI: Xin hoãn lấy ý kiến trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu

PTI: Xin hoãn lấy ý kiến trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu

PTI: Xin hoãn lấy ý kiến trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu

(Vietstock) – HĐQT CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) có văn bản gửi cổ đông xin hoãn ngày chốt danh sách xin ý kiến về việc tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu 2011.

Theo giải trình của HĐQT, do báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của PTI không thể hoàn thành sớm dẫn đến việc hoàn thiện hồ sơ phát hành không như tiến độ đề ra.

Vì vậy, PTI sẽ hoãn việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án tạm ứng cổ tức 2011 bằng cổ phiếu như dự kiến. Đồng thời, HĐQT sẽ đưa nội dung này thông qua tại chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Công ty Cổ phần Công nghệ EPI.

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán