4:20 chiều - Chủ Nhật Tháng Năm 7, 8716

Bảo hiểm Xã hội Vĩnh Phúc

Bảo hiểm Xã hội Vĩnh Phúc

Bảo hiểm Xã hội Vĩnh Phúc

Bảo hiểm Xã hội Vĩnh Phúc

Trụ sở Bảo hiểm xã hội

Địa chỉ:        Tích Sơn, Vĩnh Yên
Điện thoại:   0211.862245
Fax:             0211.841428
Email:          Baohiemxahoi@vinhphuc.gov.vn

Giám đốc Nguyễn Duy Lập
Điện thoại CQ : 0211862936
Email: lapnd@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
Phó giám đốc Phan Thanh Tiến
Điện thoại CQ: 0211860291
Email: Tienpt@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:

Phó giám đốc Đỗ Văn Khoan
Điện thoại CQ : 0211843609
Email: Tienpt@vinhphuc.gov.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội - y tế