3:29 chiều - Thứ Hai Tháng Sáu 1, 2020

Archive: Tài liệu bảo hiểm Subscribe to Tài liệu bảo hiểm

Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần S

Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần S

Sliding scale Cách tính hoa hồng của hợp đồng chuyển nhượng tái bảo hiểm thay đổi tùy theo kết quả kinh doanh của hợp đồng đó. Slip – bản chào Là một văn bản do nhà môi giới gửi đến...
Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần U

Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần T

Technical reserve – quỹ dự trữ kỹ thuật Là dự trữ mà công ty bảo hiểm phải dành ra để có đủ khả năng trang trải các trách nhiệm còn lại của các đơn bảo hiểm đã cấp. Treaty reinsurance...
Thuật ngữ tái bảo hiểm - Vần U

Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần U

Ultimate Net Loss Tổn thất thực tế cuối cùng là tổn thất thuộc trách nhiệm của công ty bảo hiểm gốc ( bao gồm cả các chi phí liên quan đến việc khiếu kiện) sau khi đã trừ phần thu hồi bồi...