11:59 chiều - Thứ Bảy Tháng Tám 17, 2019

VNR: Một tổ chức đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu

(NDHMoney) HNX vừa thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia (mã VNR).

Cụ thể, từ ngày 3/4 – 30/5, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, tổ chức có liên quan đến ông Đỗ Quang Khánh, thành viên Ban kiểm soát VNR, đăng ký mua vào 1,2 triệu cổ phiếu VNR. Mục đích thực hiện giao dịch nhằm cơ cấu danh mục đầu tư thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Số lượng cổ phiếu công ty này nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 300.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,3%).

Được biết, 4/4 là ngày đăng ký cuối cùng và ngày 23/5, VNR sẽ trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền theo tỷ lệ 5% (1 cổ phần được nhận 500 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở VNR ở tầng 7, 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đồng thời, dự kiến ngày 27/4 VNR sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Nội dung cuộc họp bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012; tờ trình xin phê chuẩn phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, tổ thư ký Hội đồng Quản trị năm 2011; báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2011; báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2011; Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2012 và một số nội dung khác liên quan. Địa điểm thực hiện sẽ được công ty thông báo sau.

Trần Thúy – NDHMoney

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán