6:46 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

Trợ cấp thôi việc cho người nước ngoài?

(Dân trí) – Tôi là người Pháp làm việc tại một công ty của Việt Nam được 02 năm. Tôi đã xin chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật Việt nam. Vậy, tôi có được trợ cấp thôi việc không? Cảm ơn Báo Dân trí. (Kathy, Email: Kate@gmail.com).
Trả lời:

Hiện nay các văn bản quy định về vấn đề người nước ngoài lao động tại Việt Nam bao gồm: Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt nam; Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ lao động-thương binh và xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 và Nghị định 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo các văn bản nêu trên không có quy định về việc trợ cấp thôi việc cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam.

Tuy nhiên, điều 3 Bộ luật lao động năm 1994 quy định: “Công dân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tại các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam và người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức và cho cá nhân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam đều thuộc phạm vi áp dụng của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác”.

Theo quy định tại khoản 1 điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định: “Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam…”.

Đồng thời khoản 3 điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: “Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam…”

Như vậy, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thể tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được tham gia bảo hiểm y tế và có các nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế.

Theo Điều 42 Bộ luật Lao động được sửa đổi, bổ sung năm 2002 quy định: “Khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là 1/2 tháng lương, cộng phụ cấp lương nếu có”.

Theo Điều 41 Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp thì: “1. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội không được tính để hưởng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Thời gian người lao động thực tế làm việc theo các bản hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động mà không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp thì được tính để xét hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật lao động hiện hành hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức…

3. Thời gian người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội được tính để miễn trách nhiệm trả trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về cán bộ, công chức”.
Như vậy, đối với người lao động là người Việt Nam nếu tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 01/01/2009, khi chấm dứt hợp đồng thì khoảng thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ không được trợ cấp thôi việc. Đối với người lao động nước ngoài do không tham gia bảo hiểm thất nghiệp nên nếu làm việc cho doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên, chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật vẫn được trợ cấp thôi việc. Trường hợp của bạn sẽ được hưởng 01 tháng tiền lương cộng với phụ cấp lương (nếu có).
dantri.com.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm thất nghiệp