4:30 sáng - Thứ Năm Tháng Bảy 9, 2020

Quý 1/2012, Tập đoàn Bảo Việt báo lãi trước thuế đạt 626 tỷ đồng

Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HSX) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2012.

Theo đó, Doanh thu hợp nhất tăng 609 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương 18,1%, đạt 3.974 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 626 tỷ đồng, tăng 281 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 81,5%;

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đạt 2.518 tỷ đồng, tăng 406 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 19,2%;

Lợi nhuận trước thuế của Bảo Việt Nhân thọ đạt 182 tỷ đồng, tăng 52 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 40%; Lợi nhuận trước thuế của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 139 tỷ đồng, tăng 32 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 29,9%;

Lợi nhuận thuần từ hoạt động ngân hàng đạt 115 tỷ đồng, tăng 13 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 12,8%.

Đồng thời, BVH cũng cho biết kết quả kinh doanh của công ty mẹ với doanh thu đạt 283 tỷ đồng (quý 1/2011 đạt 324 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 458 tỷ đồng, tăng 228 tỷ đồng, tăng 99,4 % so với cùng kỳ năm trước (quý 1/2011 đạt 230 tỷ đồng);

Vốn chủ sở hữu tăng từ 11.228 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2011 lên 11.594 tỷ đồng; Tổng tài sản đạt 12.868 tỷ đồng, tăng 2,7% sau 3 tháng đầu năm.

Theo BVH, do thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng tại ngày 30/3/2012 có sự phục hồi so với ngày cuối năm 2011 nên trong quý 1, Tập đoàn đã hoàn nhập các khoản dự phòng đầu tư tài chính, dẫn đến sự biến động về lơi nhuận Công ty mẹ.

Được biết, BVH đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Tập đoàn Bảo Việt với doanh thu hợp nhất đạt 17.581 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.721 tỷ đồng.

Hà Anh

VnEconomy

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm