4:03 chiều - Thứ Năm Tháng Mười 24, 8735

PTI: 1.530 tỷ đồng doanh thu bảo hiểm năm 2012

Mức cổ tức kế hoạch đạt 12% và phấn đấu đạt 13-14%.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Mức lợi nhuận thực hiện năm 2011 đạt 88,65 tỷ đồng tương đương hoàn thành 77% kế hoạch năm và cổ tức đạt 13% trong khi kế hoạch ban đầu là 15%.

Năm 2012, PTI đặt kế hoạch 1.530 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tương đương tăng trưởng 35% so với thực hiện năm 2011 trong đó doanh thu kinh doanh bảo hiểm gốc đạt 1.450 tỷ đồng.

Lợi nhuận từ đầu tư và hoạt động khác đạt 82 tỷ đồng, bằng 91% thực hiện năm 2011. Mức cổ tức kế hoạch đạt 12% và phấn đấu đạt 13-14%.
Hải An

Theo TTVN/PTI
cafef.vn

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm