1:13 sáng - Thứ Sáu Tháng Bảy 10, 2020

PGI, VNR, ECI và TCO thông báo trả cổ tức 2011

Hình minh họa

PGI tỷ lệ 13%, VNR 5%, ECI 6% và TCO 5%.

Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO, mã PGI, ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là 3/4 và 5/4.

Công ty sẽ tạm ứng cổ tức năm 2011 tỷ lệ 13% vào ngày 27/4. Đại hội cổ đông được tổ chức vào ngày 25/4.

Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt nam, mã VNR, ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là 30/3 và 4/4.

Công ty sẽ trả cổ tức đợt 2/2011 tỷ lệ 5% vào ngày 23/5. Đại hội cổ đông được tổ chức vào ngày 27/4.

Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục, mã ECI, ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là 30/3 và 4/4.

Công ty sẽ thanh toán cổ tức đợt 2/2011 tỷ lệ 6% vào ngày 27/4. Đại hội cổ đông được tổ chức vào ngày 28/4.

Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải, mã TCO, ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là 4/4 và 6/4.

Công ty sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 tỷ lệ 5% vào ngày 26/4. Đại hội cổ đông được tổ chức chậm nhất vào ngày 10/4.

Nguồn DVT

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán