8:50 sáng - Thứ Năm Tháng Sáu 4, 2020

Nghỉ không lương có đóng bảo hiểm?

TTO – * Công ty tôi có một nhân viên xin nghỉ không lương hai tháng và đã được giám đốc đồng ý. Xin hỏi trong thời gian hai tháng đó, công ty và người lao động có phải đóng BHXH, BHYT, BHTN không?

Nếu đóng thì vẫn đóng như mức đóng hiện tại là doanh nghiệp 21%, người lao động 9,5% hay người lao động phải nộp hoàn toàn 30,5%?

(Trần Thị Huế)

– Theo điều 93 Luật BHXH, trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh hoặc gặp khó khăn do thiên tai, mất mùa dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng  vào quỹ hưu trí và tử tuất thì được tạm hoãn đóng trong thời gian không quá 12 hai tháng.

Điều 44 nghị định số 152/2006/NĐ-CP, ngày 22-12-2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:

1. Các trường hợp được tạm dừng đóng:

a) Gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất kinh doanh;

b) Gặp khó khăn do thiên tai, mất mùa.

2. Điều kiện được tạm dừng đóng: Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 44 nghị định số 152/2006/NĐ-CP, được tạm dừng đóng khi có một trong các điều kiện sau:

– Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

– Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp. Người lao động được hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định và được hưởng chế độ hưu trí khi đủ điều kiện.

Căn cứ theo quy định pháp luật nêu trên, trường hợp nhân viên công ty bạn xin nghỉ không lương hai tháng và đã được giám đốc công ty đồng ý không thuộc trường hợp được tạm dừng đóng BHXH.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, trong thời gian hai tháng đó công ty và người lao động phải đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Về mức đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật BHXH.

tuoitre.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội