10:23 chiều - Thứ Hai Tháng Tám 3, 2020

Năm 2011, PJICO lãi 135,8 tỷ đồng, tăng 65%

Chủ tịch PJICO Nguyễn Văn Tiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Chủ tịch PJICO Nguyễn Văn Tiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị

(NDHMoney) Công ty Bảo hiểm PJICO vừa tổng chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh 2011 và triển khai Kế hoạch năm 2012.

Theo đó, năm 2011, tổng doanh thu PJICO đạt 2.294 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch, tăng trưởng 17% so với năm 2010. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc 1.895 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch tăng trưởng 17% so với năm 2010. Tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc 41,8%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 135,8 tỷ đồng tăng trưởng 65% so với năm 2010.

Cơ cấu doanh thu các nhóm nghiệp vụ bảo hiểm gốc năm 2011 nhìn chung không có sự thay đổi lớn so với năm 2010. Trong đó bảo hiểm xe cơ giới có tỷ trọng lớn nhất (49%) tiếp theo là bảo hiểm tài sản kỹ thuật (18%), tàu thủy (13%), hàng hóa (12%) và con người (8%).

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam dự kiến doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn thị trường đạt khoảng 20.723 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với năm 2010. Những doanh nghiệp bảo hiểm ở tốp đầu có tốc độ tăng trưởng cụ thể: Bảo Việt đạt 4.891 tỷ đồng, tăng trưởng 16%; PVI đạt 4.318 tỷ đồng, tăng trưởng 23%; Bảo Minh đạt 2.184 tỷ đồng, tăng trưởng 8%; PJICO đạt 1.895 tỷ đồng, tăng trưởng 17%.

Lê Toàn – NDHMoney

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm