7:25 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng, bảo hiểm công trình

Ông Phùng Đắc Lộc - Tổng thư ký Hiệp hội bảo hiểm VN (bên trái) và ông Dương Dũng Triều, Tổng GĐ FPT IS ký kết dự án.

Ông Phùng Đắc Lộc - Tổng thư ký Hiệp hội bảo hiểm VN (bên trái) và ông Dương Dũng Triều, Tổng GĐ FPT IS ký kết dự án.

Hỏi:
Theo Khoản 2, Điều 11 và Điều 34, Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng, bảo hiểm công trình phải được lập thành gói thầu, quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa.
Để thực hiện lựa chọn nhà thầu tuân thủ Luật Đấu thầu, việc xác định giá gói thầu rất quan trọng, nó làm cơ sở cho việc đánh giá, so sánh hồ sơ dự thầu để xác định nhà thầu trúng thầu, xử lý một số tình huống xảy ra trong quá trình lựa chọn nhà thầu.
Tuy nhiên, hiện nay không có căn cứ pháp lý để xác định giá phí bảo hiểm công trình. Trong phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, dự toán, chi phí bảo hiểm công trình đang được tạm tính theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 về ban hành quy tắc, biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt (Quyết định đã hết hiệu lực theo thông báo tại Quyết định 53/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ Tài chính).
Tại Khoản 2 Điều 57 Nghị định 12/2009/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Chính phủ quy định “Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn về bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng”.

Để tháo gỡ vướng mắc trong công tác thẩm định phê duyệt Dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá phí bảo hiểm công trình xây dựng để làm căn cứ thực hiện?

Trả lời:
1. Căn cứ quy định tại Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm trong hoạt động xây dựng không phải là loại hình bảo hiểm bắt buộc, vì vậy Bộ Tài chính không ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí đối với bảo hiểm trong hoạt động xây dựng.
Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có văn bản số 10038/BTC-BH ngày 27/7/2007 báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 5021/VPCP-KTTH ngày 6/9/2007, theo đó Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc sau: Bộ Tài chính không ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm trong hoạt động xây dựng.
2. Căn cứ văn bản số 5021/VPCP-KTTH nói trên, Bộ Tài chính đã có công văn số 13994/BTC-BH ngày 19/11/2008 gửi các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước. Theo tinh thần đó, các doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động xây dựng quy tắc, điều khoản, biểu phí đối với loại hình bảo hiểm này. Các đối tượng có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm trong hoạt động xây dựng theo quy định tại Luật Xây dựng phải tiến hành mua bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật. Bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận trực tiếp với doanh nghiệp bảo hiểm về quy tắc, biểu phí bảo hiểm theo tình hình thực tế của công trình. Bên mua bảo hiểm phải tiến hành mua bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam.
3. Theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành nay đã hết hiệu lực thi hành pháp luật (Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004). Tuy nhiên, pháp luật hiện hành không cấm việc chủ đầu tư tham khảo Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 để làm cơ sở xây dựng dự toán bảo hiểm công trình xây dựng lắp đặt.

Xem thêm trong: Bảo hiểm thương mại