7:03 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

Giấy phép đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm

Năm 2012, MIC đặt kế hoạch doanh thu tăng trưởng 20%

Đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài, hiện nay Việt Nam chỉ có quy định liên quan đến đầu tư trực tiếp ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính Phủ, theo đó hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải có Giấy phép của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tuy nhiên, Nghị định 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 không điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài của DNBH. Theo điểm h, Điều 69.1, Luật sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm: việc thay đổi đầu tư ra nước ngoài phải được phép của Bộ Tài chính.

Vậy, Giấy phép đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm do Bộ Tài chính hay Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp hay do cả hai Bộ cấp?

Trả lời:
– Theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành:
+ Khoản 2 Điều 12 Nghị định 46/2007/NĐ-CP quy định: “Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được phép đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với phần vốn chủ sở hữu vượt quá mức vốn pháp định hoặc biên khả năng thanh toán tối thiểu, tuỳ theo số nào lớn hơn”.
+ Khoản 4 Phần IV Thông tư 156/2007/TT-BTC quy định: “Mọi khoản đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư ra nước ngoài và phải thực hiện dưới tên của doanh nghiệp đó và được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi tiến hành”.
– Hiện nay, hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được điều chỉnh bởi Luật Đầu tư 2005 và Nghị định 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ (thay thế Nghị định 22/1999/NĐ-CP ngày 14/4/1999). Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm, phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Xem thêm trong: Bảo hiểm thương mại