8:08 sáng - Thứ Năm Tháng Sáu 4, 2020

Dự kiến quy định tài chính với doanh nghiệp thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

Dự kiến quy định tài chính với doanh nghiệp thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

Dự kiến quy định tài chính với doanh nghiệp thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013.

Theo đó, dự thảo quy định, đối với chi bán hàng, chi quản lý, chi hoa hồng bảo hiểm; chi hỗ trợ, chi thù lao cho các cấp chính quyền địa phương để triển khai bảo hiểm nông nghiệp, doanh nghiệp bảo hiểm được phép sử dụng không quá 35% doanh thu phí bảo hiểm nông nghiệp (bao gồm cả phí bảo hiểm được Nhà nước hỗ trợ và phí bảo hiểm bên mua bảo hiểm phải nộp).

Mức chi hỗ trợ, chi thù lao cho các đối tượng theo quy định không quá 3 triệu đồng/người/tháng căn cứ vào kết quả triển khai.

Nguyên tắc đồng bảo hiểm

Dự thảo cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia đồng bảo hiểm có thể thỏa thuận thống nhất để một doanh nghiệp bảo hiểm đứng tên trong hợp đồng bảo hiểm giao kết với bên mua bảo hiểm.

Trường hợp các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia đồng bảo hiểm thỏa thuận thống nhất để một doanh nghiệp bảo hiểm đứng tên trong hợp đồng bảo hiểm giao kết với bên mua bảo hiểm thì các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia đồng bảo hiểm phải thực hiện ký kết hợp đồng đồng bảo hiểm. Trong đó quy định rõ thời điểm phát sinh trách nhiệm với bên mua bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm đứng tên trong hợp đồng bảo hiểm đồng thời cũng là thời điểm phát sinh trách nhiệm với bên mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia đồng bảo hiểm khác và quy định cụ thể mức trách nhiệm của từng doanh nghiệp bảo hiểm tham gia đồng bảo hiểm.

Trong mọi trường hợp, doanh nghiệp bảo hiểm đứng tên trong hợp đồng bảo hiểm phải chịu trách nhiệm về những cam kết trong hợp đồng bảo hiểm đối với người tham gia bảo hiểm trong trường hợp đồng bảo hiểm.

Đức Mạnh
BÁO ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm trong: Luật bảo hiểm