5:53 sáng - Thứ Năm Tháng Bảy 9, 2020

Bộ Quốc phòng giao cho MIC triển khai bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cho các đơn vị trong quân đội phục vụ quốc phòng

Ngày 17/5/2012, Văn phòng Bộ Quốc phòng đã có Công văn số 1806/VP-TH thông báo ý kiến của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ quốc phòng. Đồng chí Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo giao cho MIC tiếp tục đẩy mạnh công tác giới thiệu năng lực, hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm đối với các cơ quan, đơn vị trong quân đội và các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi, bố trí cán bộ tham gia lớp tập huấn về nghiệp vụ bảo hiểm do MIC tổ chức. Thủ trưởng các đơn vị xem xét phối hợp với MIC để triển khai mua bảo hiểm trong nước cho hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng cho phù hợp, đúng qui định và đạt hiệu quả.

Vừa qua, MIC đã phối hợp với Cục Kế hoạch Đầu tư/BQP tổ chức Hội thảo mua bảo hiểm trong nước cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và đã giới thiệu, làm rõ lợi ích từ việc tham gia dịch vụ bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đặc biệt là thủ tục mua bảo hiểm, quy trình xử lý tổn thất nếu có tổn thất xảy ra, các ảnh hưởng khác như áp dụng luật, quy định của Việt Nam, phạm vi địa lý, sử dụng ngôn ngữ Việt Nam khi xảy ra tranh chấp.

Bảo hiểm Quân đội – mic.vn

Xem thêm trong: Tin bảo hiểm liên quan