6:41 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

BIC: Lãi sau thuế quý 2/2012 đạt 18 tỷ đồng

Hoạt động đầu tư tài chính, góp vốn liên doanh liên kết đạt kết quả khả quan, lợi nhuận tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm 2011 góp phần cải thiện lợi nhuận của BIC.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIC) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2012.

Doanh thu thuần của BIC quý 2/2012 đạt 127,6 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Các khoản chi nhìn chung có xu hướng giảm, trong đó chi bồi thường bảo  hiểm gốc chỉ còn 56 tỷ đồng, giảm 61,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình, năm 2012, BIC chú trọng trong việc phân loại lựa chọn rủi ro bảo hiểm nên tỷ lệ bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại giảm đáng kể, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Khoản thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm quý 2/2012 chỉ đạt 21,8 tỷ đồng, giảm 86 tỷ đồng so với quý 2/2011. Lợi nhuận thuần từ việc kinh doanh bảo hiểm của BIC quý 2/2012 vì vậy âm 14,5 tỷ đồng, xấp xỉ mức lỗ thuần cùng kỳ 2011.

Hoạt động đầu tư tài chính, góp vốn liên doanh liên kết đạt kết quả khả quan, lợi nhuận tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm 2011 góp phần cải thiện lợi nhuận của BIC.

Kết thúc quý 2/2012 BIC báo lãi 18.2 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, lãi sau thuế của BIC tăng 18% so với 6 tháng 2011.
Nghi Phương

Theo TTVN/HSX

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm