2:41 sáng - Chủ Nhật Tháng Năm 31, 2020

BIC: 5 tháng lãi trước thuế tăng 37% so với cùng kỳ 2011

TCT Cổ phần Bảo hiểm NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam (HOSE: BIC) cho biết lãi trước thuế trong 5 tháng đầu năm của công ty đạt 42.4 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2011.
Trong 5 tháng, BIC ghi nhận 392.8 tỷ đồng tổng doanh thu, trong đó doanh thu phí bảo hiểm đạt 281.5 tỷ đồng.

Tổng tài sản của công ty tại thời điểm 31/05/2012 đạt 2,231.9 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ 2011. Chỉ tiêu tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ của công ty đạt 341.45 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ 2011.

Về mặt bán hàng và kênh phân phối, trong 5 tháng qua, BIC đã triển khai nghiên cứu nhu cầu và khảo sát thị trường và cho ra mắt các sản phẩm bảo hiểm cá nhân mới. Bên cạnh đó, các kênh phân phối bán lẻ như kênh trực tuyến, bancassurance cũng tiếp tục được chú trọng đẩy mạnh.

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm