5:44 sáng - Thứ Tư Tháng Tám 12, 2020

BIC: 5 tháng lãi trên 42 tỷ đồng

(NDHMoney) Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, doanh thu phí bảo hiểm đạt 281,541 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 42,383 tỷ đồng, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2011.

Tổng tài sản tại thời điểm 31/5/2012 đạt 2.231,928 tỷ đồng, tăng 67,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn chủ sở hữu đạt 706,395 tỷ đồng. Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 341,453 tỷ đồng, tỷ lệ ROE đạt 4,4%.

Được biết, trong tháng 4/2012, BIC có sự thay đổi về bộ máy điều hành với việc bổ nhiệm chính thức Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc mới. Theo đó, Ông Tôn Lâm Tùng – quyền Tổng Giám đốc BIC chính thức giữ chức vụ Tổng Giám đốc BIC kể từ ngày 01/5/2012; đồng thời, bổ nhiệm thêm 2 Phó Tổng Giám đốc là bà Đoàn Thị Thu Huyền và ông Vũ Minh Hải nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành sau khi 2 Phó Tổng Giám đốc là ông Mai Nguyên Đông và ông Đào Chí Cương được điều động về công tác trong hệ thống BIDV từ tháng 3/2012.

Trần Thúy – NDHMoney

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm