7:09 chiều - Thứ Tư Tháng Mười Hai 19, 2018

BaoVietBank đạt kết quả kinh doanh gấp rưỡi cùng kỳ

(Gafin) – Đây là một trong số các nguyên nhân giúp Tập đoàn Bảo Việt đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2011 tăng 20% so với năm 2010.

Tập đoàn Bảo Việt, mã BVH, giải trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 biến động trên 10% so với cùng kỳ năm 2010.

Năm 2011, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của BVH đạt trên 1.203 tỷ đồng, tăng 20% so với kết quả 1.005 tỷ đồng của năm 2010. Các nguyên nhân chính bao gồm: Năm 2011, BVH tăng vốn điều lệ từ 6.267 tỷ đồng lên 6.805 tỷ đồng, nên hiệu quả hoạt động kinh doanh được gia tăng.

Từ cuối năm 2010, các công ty con của Tập đoàn Bảo Việt tăng cường công tác quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm mới, thực hiện tốt công tác đề phòng và hạn chế tổn thất. Do đó, kết quả kinh doanh của hoạt động bảo hiểm được nâng cao, góp phần đóng góp vào kết quả kinh doanh hợp nhất của toàn Tập đoàn tài chính bảo hiểm (tăng 194 tỷ đồng so với năm 2010).

Năm 2011, ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt (BaoVietBank) – công ty con của BVH đã đi vào hoạt động ổn định, mở rộng mạng lưới kinh doanh nên kết quả hoạt động tăng 52% so với cùng kỳ năm trước, tạo ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn.

Nguồn DVT/HSX

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm