3:29 chiều - Thứ Tư Tháng Sáu 20, 1454

Bảo Việt nhân thọ đặt kế hoạch 5.000 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm

(ĐTCK) Năm 2012, mục tiêu tăng trưởng doanh thu khai thác mới trong năm là 1.138 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2011, tổng doanh thu phí bảo hiểm 5.000 tỷ đồng, tăng 12%.

Công ty cũng vừa vừa công bố báo cáo tài chính 2011. Theo đó, năm 2011, tổng doanh thu đạt 6.660 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.488 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 11% so với năm 2010.

Doanh thu khai thác mới đạt 940 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2010. Lợi nhuận trước thuế đạt 606 tỷ đồng. Năm 2011, Bảo Việt Nhân thọ đã thanh toán số tiền chi trả quyền lợi chung cho khách hàng hơn 3.550 tỷ đồng.

Đây là cơ sở để Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh với sự mệnh trở thành nhà cung cấp những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chuẩn mực quốc tế và đảm bảo hài hòa lợi ích khách hàng, cổ đông và doanh nghiệp.

Kim Lan
Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm