6:59 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho xe máy

99% xe máy ở Việt Nam không mua bảo hiểm vật chất

99% xe máy ở Việt Nam không mua bảo hiểm vật chất

Ông Nguyễn Văn A tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho xe máy mang biển kiểm soát 29M1-0490 tại Công ty bảo hiểm X có thời hạn bảo hiểm từ ngày 21/01/2010 đến 21/01/2011. Ngày 30/8/2010, ông A điều khiển xe môtô mang biển kiểm soát 29M1-0490 đã gây tai nạn với xe máy mang biển kiểm soát 29F4-0374 do ông Phạm Văn B điều khiển làm ông B bị thương nặng phải cấp cứu và điều trị ở bệnh viện. Hồ sơ do Công an huyện Y thụ lý giải quyết hai bên đã hoà giải xong, không có khiếu nại. Ông Nguyễn Văn A đã có Giấy uỷ quyền cho ông Trần Văn C đến Công ty bảo hiểm X để làm thủ tục bồi thường bảo hiểm. Ông Trần Văn C đã nộp toàn bộ hồ sơ cho Công ty bảo hiểm X, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về việc bồi thường, ông Trần Văn C có được nhận tiền bồi thường thay cho ông Nguyễn Văn A không?

Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 8.1, Mục 8, Thông tư số 126/2008/TT-BTC: “Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại. Trường hợp chủ xe cơ giới chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại”.
Theo quy định tại Điều 581 Bộ Luật Dân sự:“Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định ”.
Theo quy định tại Khoản 5 Điều 584 Bộ Luật Dân sự: Nghĩa vụ của bên được uỷ quyền: “Giao lại cho bên uỷ quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc uỷ quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật”.
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 585 Bộ Luật Dân sự: Quyền của bên được uỷ quyền: “Hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc uỷ quyền”.
Như vậy, trường hợp ông Nguyễn Văn A đã có Bản thoả thuận Hợp đồng uỷ quyền dân sự và Giấy uỷ quyền có xác nhận của UBND xã cho ông Trần Văn C đến cơ quan bảo hiểm làm thủ tục lấy số tiền mà cơ quan bảo hiểm bồi thường, do đó, Công ty bảo hiểm X trả tiền bồi thường cho ông Trần Văn C không trái với quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, để đảm bảo ông Trần Văn C thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của bên được uỷ quyền, ông Trần Văn C cần thực hiện đúng quy định tại Khoản 5 Điều 584 và Khoản 2 Điều 585 Bộ Luật Dân sự.

Xem thêm trong: Bảo hiểm thương mại