12:39 sáng - Thứ Sáu Tháng Bảy 10, 2020

Bancassurance dành cho bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm phi nhân thọ

Năm nay, các đơn vị thành viên Tập đoàn Bảo Việt có kế hoạch tiết giảm 5-10% chi phí quản lý

Năm nay, các đơn vị thành viên Tập đoàn Bảo Việt có kế hoạch tiết giảm 5-10% chi phí quản lý

Tiếp trong bài viết: Phát Triển hoạt động Bancassurance ở Việt Nam

Đây cũng là một trong những vấn đề nên cần được ưu tiên làm rõ. Ngân hàng có thể tham gia cung cấp sản phẩm BHNT hoặc phi nhân thọ. Tuy nhiên, sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ không có những đặc điểm nổi bật cho hoạt động bancassurance. Trong khi đó, các sản phẩm ngân hàng và BHNT có thể bổ trợ cho nhau vì cả hai đều hướng tới phục vụ việc tích luỹ và quản lý tài sản của khách hàng. Do vậy, các sản phẩm BHNT dễ bán qua ngân hàng hơn các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ. Hơn nữa, do hợp đồng BHNT là hợp đồng dài hạn nên đòi hỏi phải có sự tin tưởng của khách hàng đối với tổ chức này. Các ngân hàng thường được khách hàng tin tưởng rất cao nên có thể bán sản phẩm BHNT một cách dễ dàng.
Đồng thời, việc bán các sản phẩm BHNT đòi hỏi phải có sự hiểu biết rõ ràng về tình trạng tài chính và những yêu cầu của khách hàng trong khi đó, việc bán hầu hết các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ không cần sự hiểu biết này. Thêm vào đó, ngân hàng thường có ít lợi thế trong việc bán bảo hiểm phi nhân thọ so với các kênh phân phối khác.
Nhìn chung thường dễ dàng hơn cho ngân hàng trong việc bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hơn là sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ.
Ví dụ : Khi một người vay tiền ngân hàng mua một loại tài sản nào đó (chẳng hạnmua ôtô), ngân hàng có thể yêu cầu người đó mua bảo hiểm đối với tài sản nhằm đảm bảo khả năng trả nợ (một phần hoặc toàn bộ) trong trường hợp phát sinh rủi ro đối với tài sản (với ví dụ mua ô tô là rủi ro cháy, tai nạn, mất cắp…). đây là sự kết hợp giữa ngân hàng và bảo hiểm phi nhân thọ.
Ngân hàng có thể yêu cầu người vay mua bảo hiểm tử kì (term life) để đảm bảo việc trả nợ trong trường hợp người vay tiền chết trước khi trả hết nợ. Đây là sự kết hợp giữa ngân hàng và bảo hiểm nhân thọ.

Phát Triển hoạt động Bancassurance ở Việt Nam

Xem thêm trong: Tài liệu chuyên môn