6:26 chiều - Thứ Năm Tháng Bảy 2, 2020

ABI: Tạm ứng 10% cổ tức năm 2011 và họp cổ đông

(NDHMoney) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (mã ABI-UpCOM).

Cụ thể, ngày 5/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để ngày 15/6, ABI sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu, tương đương 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán tài chính công ty, địa chỉ tại số 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội .

Đồng thời, dự kiến cuối tháng 6/2012, ABI sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Nội dung cuộc họp bao gồm: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011, phương hướng nhiệm vụ kinh doanh 2012; báo cáo quyết toán tài chính 2011; báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận 2010, phương án phân phối lợi nhuận 2011, chia cổ tức trích lập các quỹ; báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, quyết toán ngân sách 2011, kế hoạch ngân sách 2012 của Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị 2011; bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II; sửa đổi Điều lệ công ty; và các vấn đề khác.

Địa điểm thực hiện dự kiến tại Khách sạn La Thành – Hà Nội.

Trần Thúy – NDHMoney

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán