10:36 chiều - Thứ Hai Tháng Tám 3, 2020

VNR: Lợi nhuận Quý III tăng 13% so với cùng kỳ

VNR: Lợi nhuận Quý III tăng 13% so với cùng kỳ

VNR: Lợi nhuận Quý III tăng 13% so với cùng kỳ

CTCP Tái bảo hiểm (VNR) công bố Báo cáo tài chính Quý III/2011 của công ty mẹ với mức lãi 63,8 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ, nâng lũy kế 9 tháng lên 181,4 tỷ đồng, tăng 10,8%.

Trong quý III, VNR ghi nhận 376,8 tỷ đồng doanh thu phí nhận tái bảo hiểm và 171,6 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng lần lượt 10,4% và 13,2% so với quý III/2010.

Tổng chi trực tiếp cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 143,4 tỷ đồng và lợi nhuận gộp còn 37,2 tỷ đồng, tăng 68,3% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận từ hoạt động tài chính 62,4 tỷ đồng, tăng thêm 11% so với cùng kỳ, do vậy lợi nhuận sau thuế Quý III của VNR đạt 63,8 tỷ đồng, tăng 12,9%.

Theo giải trình của VNR, lợi nhuận sau thuế tăng là do lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 4,1 tỷ:

– Doanh thu thuần từ HĐKD bảo hiểm tăng: 20,1 tỷ . Nguyên nhân:

+ Doanh thu phí nhận TBH quí 3/2011 tăng 10,8 % so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân: Thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ ước tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ có liên quan đến tái bảo hiểm tăng khoảng 10-12%. Phí nhận khai thác từ thị trường nước ngoài tăng so với cùng kỳ năm trước.

– Tổng chi trực tiếp từ HĐKD bảo hiểm tăng: 5,1 tỷ

– Chi quản lý, chi phí bán hàng tăng: 10,9 tỷ. Nguyên nhân:

+ Trích bổ sung dự phòng phải thu hoạt động KDBH quí 3/2011 tăng 6,9 tỷ so với cùng kỳ năm trước

+ Chi quản lý khác tăng 4 tỷ so với cùng kỳ năm trước

 Thu nhập hoạt động đầu tư tăng : 6,2 tỷ đồng

– Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính Quí 3/2011 tăng 7,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Chủ yếu là do ảnh hưởng của lãi tiền gửi tăng so với cùng kỳ năm trước( 8 tỷ ). Các khoản thu khác về đầu tư tài chính không có nhiều biến động.

– Chi phí hoạt động đầu tư tài chính Quí 3/2011 tăng 1,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ VNR ghi nhận được là 181,4 tỷ đồng, tăng 10,8% so với 163,7 tỷ đồng của 9 tháng 2010.

Được biết, trong năm 2011, Tổng công ty đặt mục tiêu doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 1.320 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 295 tỷ đồng.

HNX
stox.vn

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm