7:20 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần O

Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần R

Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần R

Original Insured – người được bảo hiểm gốc
Là bên tham gia hợp đồng bảo hiểm gốc với Công ty bỏa hiểm gốc ( Công ty nhượng tái bảo hiểm).

Overriding Commission – hoa hồng phụ thêm
Là phần hoa hồng trả thêm ngoài tỷ lệ hoa hồng cơ bản để bù đắp vào các chi phí hành chính của công ty nhượng tái bảo hiểm và được xác định riêng đối với từng dịch vụ. Trong tái bảo hiểm, hoa hồng phụ thêm này được coi là một khoản đóng góp cho các chi phí hành chính của công ty nhượng để giải quyết dịch vụ gốc. Trong bảo hiểm trực tiếp, đây là số tiền trả cho nhân viên hoặc đại lý bảo hiểm đối với các hợp đồng bảo hiểm được thu xếp tại khu vực của họ, kể cả khi họ không tham gia thu xếp dịch vụ ấy.

Xem thêm trong: Thuật ngữ bảo hiểm