6:05 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần I

Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần R

Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần R

Inception Date – ngày bắt đầu
Là ngày bắt đầu của một hợp đồng bảo hiểm ( hoặc tái bảo hiểm).

Intermediaries clause
Một điều khoản trong hợp đồng tái bảo hiểm cố định theo đó nhà tái bảo hiểm nhận trách nhiệm đối với những tổn thất phát sinh do môi giới bảo hiểm thu xếp hợp đồng đó bị phá sản.

Xem thêm trong: Thuật ngữ bảo hiểm