7:06 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần H

Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần H

Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần H

Hours clause
Một điều khoản trong hợp đồng tái bảo hiểm vượt mức bồi thường thảm họa lớn cho tài sản trong đó quy định tổn thất xảy ra trong một thời gian nhất định sau một tai nạn hay thảm họa lớn thì mới được tính gộp vào trong khiếu nại đòi nhà tái bảo hiểm.

Xem thêm trong: Thuật ngữ bảo hiểm