6:42 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần G

Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần G

Thuật ngữ tái bảo hiểm – Vần G

Gross Net Earned Premium Income
Tổng doanh thu phí được hưởng trong một khoảng thời gian nhất định trừ đi phần phí được hưởng đã tái bảo hiểm ra bên ngoài.

Gross Net Premium Income
Tổng doanh thu phí của công ty bảo hiểm trước khi trừ đi hoa hồng hoặc các chi phí khác, nhưng sau khi trừ phí tái bảo hiểm.

Gross Net Written Premium Income
Tổng doanh thu phí của công ty bảo hiểm trong một khoảng thời gian nhất định trước khi trừ đi hoa hồng hoặc các chi phí khác, nhưng sau khi trừ phí tái bảo hiểm trong cùng thời gian đó.

Gross Premium
Tổng doanh thu phí của công ty bảo hiểm trước khi trừ đi các chi phí.

Gross Premium Income
Tổng doanh thu phí của công ty bảo hiểm trước khi trừ phí tái bảo hiểm.

Xem thêm trong: Thuật ngữ bảo hiểm