7:28 chiều - Thứ Tư Tháng Mười Hai 19, 2018

Quy định 1 số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Quy định 1 số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Quy định 1 số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Các hoạt động kinh doanh bảo hiểm gồm hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ môi giới bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam, hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm và hoạt động đại lý bảo hiểm là những đối tượng chịu sự quy định tại Nghị định số 123/2011/NĐ-CP vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 28/12.

Theo đó, Nghị định không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh.

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Nghị định quy định rõ các điều kiện, phương thức thực hiện, trách nhiệm của đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm cũng như trách nhiệm của các đối tượng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm. Bên cạnh đó, Nghị định cũng nêu rõ các điều kiện hoạt động, cấp giấy phép, lệ phí, mức trích nộp…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2012.

(TTXVN/Vietnam+)

Xem thêm trong: Luật bảo hiểm