6:54 chiều - Chủ Nhật Tháng Năm 20, 2018

PVI: Giải trình kết quả kinh doanh Quý III/2011

PVI: Giải trình kết quả kinh doanh Quý III/2011

PVI: Giải trình kết quả kinh doanh Quý III/2011

Theo Công ty Cổ phần PVI lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Quý III/2011 tăng trên 10% so với cùng kỳ là do việc hoàn nhập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm dẫn đến tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Liên quan đến việc Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần PVI trong quý 3 năm 2011 tăng trên 10% so với số liệu cùng kỳ năm 2010, PVI Holdings xin giải trình nguyên nhân chính như sau:

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của PVI quý 3 năm 2011 (121,4 tỷ đồng) tăng 161,74% so với số liệu cùng kỳ năm 2010 (46,4 tỷ đồng) chủ yếu là do việc hoàn nhập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm dẫn đến tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm (tăng 93 tỷ lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm trước thuế).

HNX

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm