9:30 chiều - Thứ Năm Tháng Bảy 9, 2020

PTI, PXM trả cổ tức bằng tiền

PTI, PXM trả cổ tức bằng tiền

PTI, PXM trả cổ tức bằng tiền

Ngày 9/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền của PTI xin ý kiến cổ đông thông qua trả cổ tức 10%.
Tổng CTCP bảo hiểm Bưu điện, mã PTI, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%.

Ngày 9/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày đăng ký cuối cùng vào 12/12. Thời gian trả cổ tức dự kiến từ 22/12/2011 – 16/1/2012.

Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, mã PXM, ngày 8/12 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 12% bằng tiền.

Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 6/12. Công ty sẽ thanh toán cổ tức đợt I năm 2011 vào ngày 20/12. Công ty dự kiến sẽ trả cổ tức năm 2011 là 15%.

Nguồn DVT.vn

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán