2:22 chiều - Thứ Bảy Tháng Năm 30, 2020

PTI dự kiến tạm ứng cổ tức 10% bằng cổ phiếu

PTI dự kiến tạm ứng cổ tức 10% bằng cổ phiếu

PTI dự kiến tạm ứng cổ tức 10% bằng cổ phiếu

Công ty sẽ phát hành 4,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
Nghị quyết HĐQT của Tổng CTCP bảo hiểm Bưu điện, mã PTI, đã thông qua phương án dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu.

Công ty sẽ phát hành 45 triệu cổ phần, trong đó 4,5 triệu cổ phần để tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 10%. Số cổ phiếu mà cổ đông nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được PTI mua lại làm cổ phiếu quỹ.

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

Công ty sẽ sử dụng lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2011 để chia cổ tức.

Năm 2011, công ty ước đạt hơn 1.151 tỷ đồng doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm, lợi nhuận sau thuế đạt 76 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch năm. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến là 13-15%.

Nguồn DVT.vn/PTI

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán