7:26 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

Luật Kinh doanh bảo hiểm có phạm vi điều chỉnh với các đối tượng nào?

Hội nghị Hội đồng bảo hiểm ASEAN (AIC) kỳ họp lần thứ 37

Hội nghị Hội đồng bảo hiểm ASEAN (AIC) kỳ họp lần thứ 37

Luật Kinh doanh bảo hiểm có phạm vi điều chỉnh với các đối tượng nào? Khách hàng của công ty bảo hiểm có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh Bảo hiểm không?

Trả lời:

– Người tham gia bảo hiểm (Khách hàng) là một trong các đối tượng được điều chỉnh của Luật KDBH.- Luật Kinh doanh bảo hiểm có phạm vi điều chỉnh bao gồm các tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm (DNBH, DN Môi giới BH, đại lý bảo hiểm) và các tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp chính đáng của các đối tượng trên (Điều 1. Luật Kinh doanh BH quy định). (Cẩm nang bảo hiểm)

Xem thêm trong: Bảo hiểm thương mại