6:14 chiều - Thứ Tư Tháng Mười Hai 19, 2018

Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài phải ký quỹ tối thiểu 100 tỷ đồng

Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài phải ký quỹ tối thiểu 100 tỷ đồng

(DVT.vn) – Các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài phải được xếp hạng tối thiểu “BBB+” theo Standard&Poor’s hay Fitch, “B++” theo A.M.Best, “Baal” theo Moody’s hoặc các kết quả xếp hạng tương đương.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2011/NĐ-CP quy định chi tiết việc thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, sẽ có hiệu lực từ ngày 15/2/2012.

Nghị định áp dụng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm (bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ môi giới bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam), hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm và hoạt động đại lý bảo hiểm. Nghị định không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh.

Cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm qua biên giới

Cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới là việc các công ty bảo hiểm, môi giới bảo hiểm nước ngoài không cần thành lập pháp nhân tại Việt Nam được phép mời chào, bán bảo hiểm, thu phí bảo hiểm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Đối với hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt nam phải có Giấy phép hoạt động, không vi phạm pháp luật trong các hoạt động kinh doanh bảo hiểm và làm ăn có lãi trong vòng 3 năm liên tục trước khi cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài phải có tổng tài sản tối thiếu 2 tỷ USD, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tối thiểu 100 triệu USD. Các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài phải được xếp hạng tối thiểu “BBB+” theo Standard & Poor’s hay Fitch, “B++” theo A.M.Best, “Baal” theo Moody’s hoặc các kết quả xếp hạng tương đương trong năm tài chính trước đó.

Doanh nghiệp phải ký quỹ tối thiểu 100 tỷ đồng, và chỉ được sử dụng để đáp ứng các cam kết đối với bên mua bảo hiểm khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nước ngoài nơi doanh  nghiệp đặt trụ sở chính.

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp môi giới bảo hiểm.

Quy định đối với chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài muốn thành lập chi nhánh tại Việt Nam phải đang hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ ít nhất 10 năm tại nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở trước khi về Việt Nam, có tổng tài sản tối thiếu 2 tỷ USD, hoạt động kinh doanh có lãi trong 3 năm tài chính liên tục trước năm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép…

Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thực hiện các hoạt động sau: kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm; hạn chế rủi ro; giám định tổn thất; xét giải quyết bồi thường; đầu tư tài chính theo ủy quyền của công ty mẹ…

Nghị định cũng quy định rõ cơ chế tài chính của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Cụ thể, vốn pháp định của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài là 200 tỷ đồng. Trong quá trình hoạt động, phải luôn duy trì mức vốn chủ sở hữu của chi nhánh không thấp hơn mức vốn pháp định.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ khi được cấp Giấy phép, chi nhánh doanh nghiệp phải sử dụng một phần vốn để ký quỹ tại một NHTM tại Việt Nam. Các chi nhánh phải trích 5% lợi nhuận sau thuế hàng năm để lập quỹ dự trữ bắt buộc, tối đa bằng 10% mức vốn được cấp.

Quy định đối với tổ chức kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và kinh doanh tái bảo hiểm

Đối với tổ chức kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm phải có tổng tài sản tối thiểu tương đương 2.000 tỷ đồng (với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên), có tổng tài sản tối thiểu tương đương 1.500 tỷ đồng (công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên). Mức vốn pháp định đối với doanh nghiệp chỉ kinh doanh loại hình bảo hiểm sức khỏe là 300 tỷ đồng.

Về kinh doanh tái bảo hiểm, đây là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm mà doanh nghiệp bảo hiểm này đã nhận bảo hiểm.

Nghị định quy định tổ chức kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm sức khỏe hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phải có vốn pháp định 400 tỷ đồng; kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 700 tỷ đồng.; kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ và sức khỏe: 1.100 tỷ đồng.

Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Căn cứ theo Nghị định, mức nộp Quỹ bảo vệ người bảo hiểm, sẽ do Bộ Tài chính công bố hàng năm, nhưng không quá 0,3% tổng doanh thu của doanh nghiệp, chi nhánh. Đến khi Quỹ đạt 5% tổng tài sản đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và 3% tổng tài sản đối với hoạt động doanh nghiệp.

Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được sử dụng trong trường hợp các doanh nghiệp, chi nhánh bảo hiểm đã mất khả năng thanh toán hoặc bị phá sản. Quỹ được dùng riêng cho loại hình bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, dùng để trả tiền bảo hiểm, giá trị hoàn lại, trả tiền bồi thường bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm theo quy định tại hợp đồng…

Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam có trách nhiệm đầu tư Quỹ dưới hình thức mua trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh hoặc gửi tiền tại các NHTM bảo đảm nguyên tắc an toàn vốn và hiệu quả đầu tư.

Ngoài ra, hiện nay đấu thầu trong cung cấp dịch vụ bảo hiểm vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc nên còn bộc lộ nhiều biểu hiện thiếu minh bạch trong cạnh tranh. Vì vậy, chi tiết về đấu thầu và cạnh tranh trong kinh doanh bảo hiểm cũng được quy định rõ trong Nghị định này.

Trâm Anh
Báo điện tử Doanh nhân Việt Nam toàn cầu

Xem thêm trong: Luật bảo hiểm