8:39 chiều - Thứ Năm Tháng Bảy 9, 2020

Công ty Bảo hiểm Dầu khí

Công ty Bảo hiểm Dầu khí

Công ty Bảo hiểm Dầu khí

Công ty Bảo hiểm Dầu khí

154 Nguyễn Thái Học Hà Nội
Website : http://www.pvi.com.vn
Contact Person: Mr. Lê Văn Hùng
Phone: 84 4 7.335 588
Fax: 84 4 7.336 284
Thực hiện kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm, tiến hành hoạt động đầu tư và các hoạt động khác liên quan đến bảo hiểm như: giám định, phân bổ tổn thất,… phù hợp với luật kinh doanh bảo hiểm

A. Kinh doanh bảo hiểm

Bảo hiểm dầu khí
Bảo hiểm hàng hải
Bảo hiểm kỹ thuật
Bảo hiểm tài sản
Bảo hiểm trách nhiệm
Bảo hiểm hàng không
Bảo hiểm con người
Bảo hiểm xe cơ giới
Bảo hiểm y tế tự nguyện
Bảo hiểm chi phí y tế và vận chuyển cấp cứu
Bảo hiểm nông nghiệp
Bảo hiểm khác

B. Kinh doanh tái bảo hiểm

Nhượng tái bảo hiểm
Nhận tái bảo hiểm

C. Dịch vụ bảo hiểm khác

Tư vấn bảo hiểm và quản lý rủi ro
Giám định, tính toán phân bổ tổn thất
Giải quyết bồi thường và đòi người thứ ba

D. Đầu tư

Kinh doanh giấy tờ có giá
Kinh doanh bất động sản
Góp vốn vào các doanh nghiệp khác
Uỷ thác cho vay vốn

Xem thêm trong: Công ty bảo hiểm phi nhân thọ