5:46 sáng - Thứ Năm Tháng Năm 24, 2018

BMI sau hợp nhất quý III có lãi

BMI sau hợp nhất quý III có lãi

BMI sau hợp nhất quý III có lãi

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của BMI đạt hơn 13 tỷ đồng trong quý III và đạt hơn 111 tỷ đồng trong 9 tháng.
CTCP bảo hiểm Bảo Minh, mã BMI, công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng năm 2011.

Trong quý III, doanh thu thuần từ kinh doanh bảo hiểm (KDBH) đạt hơn 405 tỷ đồng, chi phí KDBH hơn 282 tỷ đồng, cả 2 chỉ tiêu này đều tăng 10% so với quý III/2010. Lợi nhuận gộp theo đó tăng 12%, đạt hơn 123 tỷ đồng.

Quý này, lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt hơn 23 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng quý năm trước.

Cả quý III, công ty đạt hơn 13 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 50% so với cùng kỳ. Trước đó, công ty mẹ báo lỗ hơn 560 triệu đồng trong quý. Theo BMI, lợi nhuận giảm do năm nay công ty không còn được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần từ kinh doanh bảo hiểm hơn 1.225 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 111 tỷ đồng, tăng 27% so với 9 tháng năm trước và hoàn thành 55% kế hoạch năm. Riêng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 105 tỷ đồng.

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm