7:10 chiều - Thứ Bảy Tháng Tư 10, 2021

Bảo hiểm Xã hội Ninh Thuận

Bảo hiểm Xã hội Ninh Thuận

Bảo hiểm Xã hội Ninh Thuận

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, tính đến tháng 06-2011, tỉnh Ninh Thuận đã cấp 56.361 thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, tăng 3,91% so với cùng kỳ, với tổng kinh phí 25,261 tỷ đồng. Trong đó, số lượng thẻ Bảo hiểm y tế đã cấp cho các huyện, thành phố như sau: Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm cấp 14.869 thẻ, huyện Thuận Nam 5.144 thẻ, huyện Ninh Phước 9.580 thẻ, huyện Ninh Hải 10.252 thẻ, huyện Thuận Bắc 3.367 thẻ, huyện Bác Ái 3.806 thẻ và huyện Ninh Sơn 9.343 thẻ.

Việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và nâng cao thể chất đối với thế hệ mầm non của đất nước.

Địa chỉ:  Số 24 đường 16/4 Tx, Phan Rang, Tháp Chàm

*   ĐT: 0683.826076
*   Fax: 0683.831800

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội - y tế